Lắp đặt lò đốt BMSH 1000 tại xã Hồng Phong Vũ Thư Thái Bình

Để nâng cao chất lượng cải thiện môi trường trong sạch theo chương trình Bộ Tài Nguyễn và Môi Trường . Các giải pháp thích hợp bảo vệ môi trường và môi trường sinh thái, đa dạng sinh học Thực hiện theo chương trình nông thôn mới của Đảng và Nhà Nước xây dựng nông thôm mới tại xã Hồng Phong - huyện Vũ Thư Thái BÌnh Công ty BIVINA chuyên gia xử lý môi trường theo công nghệ mới, đã lắp đặt và xây dựng Lò đốt rác BMSH 1000, công xuất  24 tất ngày đêm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lưu Đức BÌnh