THAM GIA DỰ THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ LÒ ĐỐT RÁC

 

 

 

 

(hình ảnh)Lưu Đức Bình